ORION PLUS

Kajaki Radunia – Kiełpino

Regulamin

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem .
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.
  Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja, paszport). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 5. Wypożyczający potwierdza iż posiada podstawowe doświadczenie w turystyce kajakowej i umie pływać.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.
 10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na ul. Grodziskowej przy kładce na rzece Radunia, 83-307 Kiełpino.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie,
  a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 15. Wcześniejsze, lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem.
 17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wpłynięcie na odcinek Jaru Raduni, który został zamknięty przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wpłynięcie na ten obszar rezerwatu podlega karze.
 20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.